Zdravá doga

systém pro kontrolu a upevnění zdraví a životní pohody německých dog
 
Jedním z hlavních chovatelských cílů chovu německých dog by měl být chov a produkce zdravých jedinců. Klub chovatelů německých dog by měl být hlavním článkem v podpoře ve vyhledávání a mapování nemocí, které zdravotní stav populace německých dog nejvíce ovlivňují. Současně by měl pocítit nutnost vzdělávat na tomto úseku své členy a především komunikovat s chovateli a majiteli o problémech souvisejících se zdravím plemene.
Tak jako každý zodpovědný majitel, tak každý zodpovědný chovatel a v tomto smyslu každý zodpovědný chovatelský klub, musí mít starost o zdraví a dlouhověkost chovaného plemene. Víme, že v poslední době ze strany členské základny vyvstává potřeba zdravotní profil plemene německé dogy podstatně lépe charakterizovat a řešit problémy, které plemeno trápí. Pro sjednocení jednotlivých snah a pro smysluplnost řešení zdravotního stavu dog navrhuji tento systém pro kontrolu a upevnění zdraví a životní pohody německých dog – „Zdravá doga“.
Zdravotní testy jsou pouze jedním ze způsobů jak identifikovat a vyloučit  některé nemoci a v chovu je alespoň částečně nebo i úplně eliminovat. Tyto testy jsou pro majitele jednou z možností jak zabezpečit zdraví chovaného jedince. Raná diagnóza a léčba může zkvalitnit život postiženého jedince, právě tak jako délku jeho života. Testy bychom neměli zaměňovat za  běžnou vakcinaci, za běžnou preventivní nebo léčebnou veterinární péči. To není předmětem navrhovaného systému.
Každý majitel a chovatel německé dogy má možnost zapojením se do tohoto systému napomoci zkvalitnění zdravotního stavu a tím i životní pohody populace německých dog v České republice. Majitelé mají možnost podrobení se všem testům, ale také pouze některým, dle jejich uvážení. 
Jedná se o otevřený systém za účelem vytvoření databáze, která by se měla stát důležitým zdrojem dat pro chovatelskou práci, ale i jako určité vodítko pro zájemce z  řad nových nabyvatelů. Protože jde o otevřený systém, mohou si majitelé vybrat které testy pro databázi u svých psů ověří a tím je dají k dispozici dalším chovatelům pro jejich práci.
 
Primární zdravotní problémy, které by měly být součástí navrhovaného systému jsou:
1.       Dilatace a torze žaludku, torze sleziny
2.       Onemocnění srdce
3.       Dysplazie kyčlí, dysplazie lokte, osteodystrofie
4.       Wobbler syndrom
5.       Onemocnění štítné žlázy
6.       Onemocnění očí
 
Dilatace a torze žaludku, torze sleziny
Onemocnění, které nejvíce ohrožuje plemeno a díky němuž dochází k rapidnímu snižování průměrného věku dog!
Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, které není možné dopředu určit, popsat, roztřídit, protože dosud nejsou známy faktory, které onemocnění vyvolávají, navrhuji sestavit databázi z výsledků na základě dotazníku. Tento dotazník již před cca 5 lety někteří členové klubu vypisovali a předali k vyhodnocení. Nesešlo se dostatečné množství údajů, aby bylo statisticky vyhodnotitelné.
 
Typ vyšetření:   dotazník
Vyšetření pro:   dilataci  a torzi žaludku,
                          torzi sleziny
Zhotovitel:        chovatel
Registr:             klub
 
Onemocnění srdce
Patří mezi další závažné život ohrožující onemocnění s nímž se u německých dog setkáváme. Protože nebývá včas diagnostikováno, způsobuje zbytečné ztráty.
 
Typ vyšetření:  echokardiografie (Doppler) – preferovaná metoda pro konečnou diagnózu
                         elektrokardiogram (EKG) – neodhaluje veškerá možná onemocnění
                         poslech srdce (auskultace) – může být pouze primárním vyšetřením
Vyšetření pro:  vrozené srdeční vady,
                         nedomykavost srdečních chlopní,
                         abnormální vývoj velkých cév,
                         další poruchy srdce, osrdečníku nebo cév
Zhotovitel:         
veškerá vyšetření může provádět veterinární lékař – specialista                         kardiolog, veterinární lékař bez specializace může provést auskultaci, EKG a / nebo RTG  srdce (není možno diagnostikovat   vrozené  srdeční  vady), ale jeho vyjádření  nemůže být přijato pro zařazení do databáze
Registr:           klub
Stáří psa:        minimálně 12 měsíců
Frekvence vyšetření:           jedenkrát ročně pro chovně využívané jedince,
nejméně jedenkrát za život pro ostatní psy,  častěji je-li diagnostikováno onemocnění
 
Dysplazie kyčlí, dysplazie lokte, osteodystrofie
Onemocnění kyčlí a lokte je nejběžnější ortopedický problém, který je dobře prozkoumán, klasifikován a sledován. Genetické založení je potvrzeno, nicméně klinické projevy záleží na mnoha dalších faktorech.
Typ vyšetření:       rentgenologické, obvykle vyžadující anestézii
Vyšetření pro:       dysplazii kyčelních kloubů,
                              dysplazii loktů,
                              osteodystrofie
Zhotovitel:            veterinární lékař disponující RTG zařízením,
                              pro případ dysplazie kyčelních kloubů vyhodnocuje specialista,
pro případ dysplazie lokte a osteodystrofie vyhodnocuje rentgenující lékař
Registr:                klub
Stáří:                    pro potřeby klubu minimálně 15 měsíců,
pro potřeby OFA (Orthopedic Foundation for Animals – největší světová   databanka, která shromažďuje údaje o DKK od různých plemen psů,   disponující záznamy o více jak 750 000 psech) minimálně 24měsíců,  pro PennHIP vyhodnocení minimálně 16 týdnů
Frekvence:         
obecně jednorázově, jestliže je onemocnění diagnostikováno, je  v zájmu   majitele další vyšetření dle klinického stavu pacienta
 
Wobbler syndrom
Onemocnění, kterému stále ještě není věnována dostatečná pozornost. Spočívá ve zúžení míšního kanálu v oblasti krční páteře. Dle rozsahu vzniká tlak na míchu a s tím spojené klinické problémy, které mohou vyústit v totální ochrnutí pacienta.
Typ vyšetření:     kontrastní myelografie, vyžaduje anestézii, s tzv. stresovým RTG
Vyšetření pro:     diagnostiku zúžení míšního kanálu – wobbler syndrom
Zhotovitel:          veterinární lékař disponující RTG zařízením
Registr:               klub
 
 
Stáří:                  není určeno, závisí na  klinickém stavu pacienta, nemoc se projevuje v   průběhu měsíců až let, kdy se postupně zhoršuje koordinace pohybů
Frekvence:         jednorázově
 
Onemocnění štítné žlázy
Hypothyreóza (snížená funkce štítné žlázy) vede k velkému množství problémů, které se klinicky manifestují na různých úrovních, od kožních problémů, přes špatný výživný stav po problémy v plodnosti. Bohužel není dosud této problematice u nás věnována náležitá pozornost.
Typ vyšetření:    krevní test na stanovení T3/T4
Vyšetření pro:    funkčnost štítné žlázy
Zhotovitel:         veterinární lékař, prostřednictvím laboratoře za použití metod RIA 
                         nebo  ELIZA
Registr:              klub
Stáří:                  minimálně 1 rok
Frekvence:       1x ročně
 
Onemocnění očí
I když se  zdá, že v naší populaci německých dog nečiní dědičná onemocnění očí problém, přesto by měla být tato problematika podrobněji prostudována.
Typ vyšetření:    bezbolestné vyšetření oka bez anestézie
Vyšetření pro:    dědičné nemoci očí
Zhotovitel:         veterinární lékař -  specialista pro oftalmologii
Registr:              klub
Stáří:                 není určeno
Frekvence:        jedenkrát za 3 – 5 let