Zápis z jednání výboru klubu MB - 06. 06. 2020

Zápis z jednání výboru KCHND – Mladá Boleslav – 06. 06. 2020
 
Přítomni: Miroslav  Václavík, Milan Krinke, Pavel Hofírek, Jitka Krsová, Božena Čelakovská
Za KR: Renata Daňhová, Helena Kovalová
 

  1. Kontrola zápisu
  • Členská schůze (březen 2020) se z důvodu pandemie neuskutečnila.

Všichni funkcionáři nejpozději do 30. 06. 2020 zašlou Renatě Daňhové své zprávy za rok 2019, včetně výsledku hospodaření a rozpočtu na rok 2021.

  • I. a II. klubová výstava

Informace o přípravách podala ředitelka výstavy Dagmar Kartalová. Výstava proběhne 9 km od Telče v kempu Velkopařezitý obec Řásná. Připravovány jsou obě výstavy – dojednány ceny, sponzoři, ubytování pro vystavující i rozhodčí (možnost storna 31 dní před konáním akce), hudba … 
Záloha na areál je stanovena ve  výši Kč 10 000.
Měsíc před konáním výstavy budou osloveni 2 zahraniční rozhodčí, zda posuzování přijímají.
Do konce června bude všem členům výboru předložen návrh rozpočtu za obě výstavy – zašle ředitelka KV.
 

  1. Speciální výstava německých dog při Světové výstavě v roce 2021

Ve dnech 30. 09. až 03. 10. 2021 se v Brně uskuteční Světová výstava psů.
KCHND plánuje na pátek 01. 10. 2021 uspořádání Speciální výstavy německých dog. Ředitelem výstavy schválen Pavel Hofírek. Předběžně rezervovány 2 kruhy. Žádost s termínem konání této výstavy a spojení na kontaktní osobu – Renatu Daňhovou – na ČMKU nahlásí B. Čelakovská.
Osloveni budou 2 zahraniční rozhodčí se žádostí o posuzování (zajistí B. Čelakovská).
 

  1. Výcvik

O konaných a připravovaných akcích informovala Hana Dědičová.
Navrhuje ocenění a poděkování panu Vladimíru Foukalovi in memoriam – byl 2x vítězem Bendova memoriálu a 3x obdržel pro svoji německou dogu titul pracovní pes roku. Výbor jednohlasně souhlasí.
Do propozic na  I. i II. klubovou výstavu je zařazena pracovní třída.
Výcvikové kolegium chystá Jarní výcvikový tábor Jany Vicherkové. Odsouhlaseno, bude přidáno
i jméno Miroslava Skály. Informace o pp. Vicherkové a Skálovi dodá  Vladimír Adlt a o pomoc bude požádán i Jaromír Jurčeka.
Klubem bude vyhlášena kategorie Šampion práce.
Další akce výcviku budou probíhat dle plánu.
 

  1. Různé

Helena Kovalová – bude potřebovat zakoupit novou čtečku.
Zatím opravena, ale není 100% spolehlivá.
Iveta Herinková – v září se zúčastnila Bendova memoriálu, BM absolvovalo 29 německých dog.
Akce byla bezvadně připravena, s perfektním programem, zařazena nově tréninková třída
pro začínající dogaře, připraveno bylo mnoho cen a byl přítomen velmi odborně vybavený pan rozhodčí.
Výcvikové kolegium v současné době velmi dobře pracuje, členové klubu o akce mají velký zájem.
Milan Krinke – v souvislosti s úmrtím Ivana Smejkala je nutné ověřit platnost uzavřené smlouvy mezi panem Smejkalem a KCHND, možnosti dalšího provozování webu, eventuálně jak nadále tuto doménu uhradit. Pavel Hofírek je pověřen konzultací této záležitosti s právníkem.

  • Hlavní poradce chovu informuje o chovatelské činnosti za  rok 2019 – zapsáno 266 štěňat

18 žlutých a 1 jen 1 žíhané, 63 černých, 44 skvrnitých, 16 skvrnitých šedých tygrů, 104 modrých,
20 černých do modrých.
Dovoz 20 německých dog – žlutí 1/3, žíhaní 1/0, černí 3/0, skvrnití 1/2, modří 4/5
Zapsala: B. Čelakovská
 
Výbor schvaluje uspořádání listopadové bonitace tak, jak ji předkládá chovatelské kolegium.
 
Předseda klubu předal panu Vladimír Adltovi jako poděkování (předplatné časopisu Bonsai na rok) Za dárek pro pana Davida Špinara .