Zápis z jednání výboru KCHND - Chržín, 30. 9. 2023

Zápis z jednání výboru KCHND  - Chržín, 30. 9. 2023
 
  Přítomni: M. Václavík, J. Krsová, M. Fuglevičová, M. Cibulková
  Za KK: P. Hofírek
  Omluven: M. Krinke
 
K zápisu z minulého jednání
 - KV a II. KV 2023, 17. - 18. 6. 2023
   P. Hofírek zhodnotil letošní KV. Ze strany vystavovatelů, návštěvníků i rozhodčích nezaznamenal
   žádné negativní ohlasy.
  
 - Webové stránky
   Databáze jedinců ND je do nového webu překlopena do čísla zápisu 23 662/22, další se postupně
   budou vkládat ručně. Vkládání ostatních dat je zkomplikováno nekompatibilitou mezi administrací
   a zobrazením nového webu z důvodu včasného neposkytnutí návrhu menu webu programátorovi.
   K návrhu menu webu, který již byl programátorovi zaslán, je ještě nutné dodat návrh grafiky, pro
   jejíž zpracování požádal výbor paní Martinu Trávníčkovou. Po finálním zpracování menu s grafikou
   a kompatibilní administrací doplní chybějící databázi a příslušná data dle menu webu dosavadní
   tým a další dobrovolní zájemci o spolupráci, Jitka Krsová a Ing. Hana Stavovčíková.

   Předseda, M. Václavík, upozornil na skutečnost, že na stávajícím webu dodnes chybí zprávy z ČS
   jednotlivých funkcionářů, kromě zprávy předsedy klubu a zpráv dvou poradců chovu, V. Adlta
   a M. Václavíka.
- Výstavy v r. 2024
   Návrh rozhodčích na výstavy v r. 2024 je zveřejněn na webu klubu.
- EuDDC 2023
  O zasedání EuDDC ve zkratce informovala Jitka Krsová. Podrobněji pak v zápise z jednání
  chovatelského kolegia 4. 11. 2023.
- Klubová výstava a II. Klubová výstava bez KV
  V řešení, bližší informace po jednání výboru 4. 11. 2023.
  M. Václavík upozornil na nutnost kontroly PP přihlašovaných psů. Nepřijímat psy s PP vystavenými
  jinými organizacemi než FCI.

  Různé
-          M. Krinke zaslal k projednání aktualizovaný seznam barev německých dog pro zápisy štěňat
a importovaných jedinců do PK ČMKU. S drobnými úpravami odešle hlavnímu poradci chovu
J. Krsová.
-          Dle Zákona č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se zakazují všechny formy propagace týrání zvířat. Proto je nutné všude při každém zobrazení kupírovaného jedince uvádět číslo a formulaci příslušného zákona. Také v logu KCHND je zobrazena doga s kupírovanýma ušima a je tedy nutné buďto u každého zveřejněného loga uvádět formulaci zákona, anebo změnit logo klubu. Výbor klubu se shodl na uvádění formulace zákona, tj.: „Dle zákona č. 77/2004 Sb. je v ČR kupírování uší zakázáno.
 
-          Výcvikové kolegium zaslalo ke schválení a potvrzení Smlouvu o reklamní spolupráci mezi KCHND a firmou Antonín Hotový (oděvy pro sport a volný čas) pro letošní ročník Bendova memoriálu. Schváleno, potvrzeno, odešle M. Fuglevičová.
 

V Chržíně 30. 9. 2023
Zapsala M. Fuglevičová